# قلب

دروووووووووووووووووووووووووغ

قـــــــــرار بـــــــــود بـــــــــزرگ کـــــــــه شـــــــــدم...زخـــــــــم های دلـــــــــم را فرامـــــــــوش کـــــــــنم...امـــــــــا حالا زخـــــــــم هایم نیز برای خودشان مـــــــــردی شده اند...     دﺧﺘـــﺮﯼ ﺭﺍ ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 40 بازدید