# بغض

کــــــــــــــــام تلــــخ...

دیگــــــر همـه چیـز را " سنگیــن کام میگیـرم... گـــم کـردن خاطــراتی  که بایـک حرف،یـک نگـاه،آتشــم میزنـــــد... تقصیـر ریـه هایــم نیسـت... دودم کـردند،کســانیکــه باعـث ... ادامه مطلب
/ 49 نظر / 39 بازدید